روشنایی در صدها قریه/ حدود ۳هزار قریه سرک‌دار شده است

راه مدنیت: حکومت وحدت ملی در سال جاری خورشیدی توانسته برق ۴۸۴ قریه را به گونه‌های مختلف تمویل کند و همچنین ۲۸۰۰ قریه را با روستاهای دیگر متصل کند.

نصیراحمد درانی؛ وزیر انکشاف دهات کشور روز سه‌شنبه هنگام نشر گزارش یک‌ساله وزارتش در کابل گفت که امسال حمایت حکومت در بخش تامین رفاه اجتماعی باعث شد، علاوه بر برق‌رسانی و اعمار سرک در تعداد زیادی از قریه‌ها، برای بیش از ۶۵۰ هزار مرد و زن نیز زمینه اشتغال فراهم شود.

آقای درانی می‌گوید این نخستین باری‌ست که به این تناسب نیروی بشری از تطبیق ۱۱۴۰۰ پروژه انکشافی وزارت احیا و انکشاف دهات در نزدیک به ۸۰۰۰ روستا در سراسر کشور مستفید می‌شوند .

به گفته وزیر انکشاف و دهات؛ پروژه‌های یاد شده در ۳۴ ولایت کشور تطبیق شده و در کل ۳۲۲ میلیون دالر هزینه برداشته است .

او همچنین گفت که پروژه‌های متذکره سکتور آبیاری، تهیه آب آشامیدنی، ترانسپورت، برق، تعلیم و تربیه و صحت را تحت پوشش قرارداده است .

آقای درانی ضمن یادآوری از خدمات حکومت برای مردم گفت: «حکومت در یک اقدام بی‌سابقه امسال برای نزدیک به یک میلیون تن از باشندگان روستایی آب صحی آشامیدنی فراهم ساخته است.»

وزیر انکشاف دهات از خدمات آن وزارت در زمینه اعمار سرک میان روستاها و مراکز ولسوالی یاد کرد و گفت که در بخش سکتور ترانسپورت وزارت انکشاف دهات، امسال موفق شد تا با اعمار صدها پل و صدها کیلومتر سرک؛ ۲۸۰۰ قریه را با قریه‌های مجاور و مراکز ولسوالی‌ها وصل کند .

وی در قسمت خدمات برق‌رسانی برای مردمان محروم و روستایی گفت: «این وزارت امسال برای نزدیک به ۵۰۰ روستای محروم، برق آبی و آفتابی توزیع کرده است که از نور و انرژی آن ۱۱۶ هزار روستانشین فیض می‌برد.»

لازم به ذکر است که طی دو سال عمر حکومت وحدت ملی، تاکنون ده‌ها پروژه بزرگ زیربنایی در کشور راه‌اندازی و به بهره‌برداری رسیده است که سد سلما و بند دوم بخش‌آباد فراه از جمله این کارهاست.