ته ښه یې؟

پاڼه له ونې ولوېده، زیړه شوې ده، خوږ شوې ده، دا ډېره موده کېده یوه برخه یې ترې...

Azizi Bank