کابل عطا را قورت خواهد کرد؟

عطامحمد نور، روزگاری به “معلم عطا” مشهور بود. او را به خاطر خوش‌تیپی‌اش می‌ستودند. مرگ ذبیح‌الله شهید او را چهرۀ اول تاجیکان بلخ ساخت. آمدن دوستم و محقق به کابل او را فرمان‌روای یگانه بلخ...

زگهواره تا گور «سرور دانش» بجوی!

هفتۀ قبل یک فکاهی در جامعۀ روشنفکری غرب کابل مشهور شد. گزین گویۀ زگهواره تا گور دانش بجوی، این گونه معنی شده بود که سرور دانش از بس نایافتنی است، باید یک جوان هزاره در این سیستم بازار سهام قومی، از...

در قانون اساسی ماده مشخصی برای کودکان وجود ندارد

«گفتمان قانون اساسی» از برنامه‌های ویژۀ روزنامه راه مدنیت، در پی بررسی حقوق شهروندی در مواد قانون اساسی است. در این شماره گفتگویی با زرقا یفتلی؛ رییس نهاد تحقیقاتی زنان و کودکان انجام شده که تقدیم...

آرشیو روزنامه