ابهام قانونی و خلای اداری غیابت معاون اول

جنرال عبدالرشید دوستم؛ معاون اول ریاست جمهوری حکومت وحدت ملی پس از ماه‌ها حصر خانگی روز جمعه به هدف تداوی کابل را به قصد ترکیه ترک کرد. دوستم و نگهبانانش که متهم به بدرفتاری جنسی با انجنیر ایشچی شده...

استاد نمایش‌های سیاسی؛ یک رییس‌جمهور بدقول

آقای غنی در دوران کمپین‌های انتخاباتی‌اش، با نمایش‌های عوام‌فریبانه توانست آرای میلیونی اوزبیک‌ها و ترک‌تبارهای افغانستان را راحت به‌دست بیاورد. با عین حرکت‌ها توانست احمدضیا مسعود، برادر احمدشاه...

عطامحمد نور كجاست؟

وضعيت براي جبهۀ سیاسی ضدطالباني از هر نگاه بغرنج است. شمال كه روزگاري جغرافيای ضدطالباني و حوزه مقاومت محسوب مي‌شد، به «جغرافياي باخته‌شده» تبديل شده و در قعر آتش جنگ مي‌سوزد. پيش‌بيني‌ها هم اين است...

آرشیو روزنامه