آب ما در گرداب بحران/ نگاه استراتیژیک ما چیست؟

تیوری معروفی است که می‌گویند جنگ جهانی سوم بر سر آب خواهد بود و این، ارزش این ماده حیاتی را می‌رساند. افغانستان سرزمینی است که از منابع غنی آبی برخوردار است و می‌شود از این منابع به‌عنوان سرمایه اصلی...