شیاطین جاده‌های خون و آتش!

در صبحدم هرات، پدرم بایسکل را کنار درخت گذاشت و گفت طالبان رسیده‌اند، نانوایی‌ها بسته است. من روسری سفید مکتبم را اتو می‌زدم. هفت سال تمام تای اتویش ماند و بوی دلتنگی گرفت. چند روز بعد جلوی هر قصابی...

دست پُر؛ اما سنگین!

حکومت افغانستان خلاف همۀ باورها، این بار نیز از جلسۀ بروکسل با دست پر برگشت. کمک ۱۵.۲ میلیارد دالری جهان برای افغانستان تا سال ۲۰۲۰ در عین حال که یک کمک سخاوت‌مندانه و هنگفت است، از جانب دیگر بیانگر...

آرشیو روزنامه