توفان‌های درونی خالق جنگ و صلح

در عصری که کارل مارکس، پیشوای کارگران جهان؛ هدف زندگی را زوال سرمایه‌داری و حاکمیت طبقه کارکر و متحد آن کشاورزان می‌دانست و نیچه، هدف انقلاب را ترکیدن عواطف وحشیانه و از بند رسته و ویران‌گرانۀ خلق...

تراژدی مرگ یک پناهنده در ایران

از دیشب تا اکنون خبری در صفحات فیس‌بوک دست به دست می‌شود که اذیتم می‌کند، در ابتدا فکر کردم مثل همیشه شاید شایعه باشد، ولی وقتی دیدم در برخی از صفحات معتبر منتشر شده، دیگر مطمین شدم. کاش این خبر دروغ...

ورزش

زنده باد زندگی

آرشیو روزنامه