خلاقیت در سایۀ جنگ، پیروزی هنر بر تفنگ

در حالی که جنگ گوشه گوشۀ کشور ما را فرا گرفته و از هر کنار این مرزوبوم، بوی خون و جنایت ضد بشری به مشام می‌رسد، اما فقط جنگ تعریف کشور ما نیست و افغانستان روی دیگری هم دارد؛ خلاقیت، نوآوری و به اهتزار در آوردن بیرق سه رنگ. «نامه‌‌یی به رییس‌جمهور» فلمی از رویا … Continue reading خلاقیت در سایۀ جنگ، پیروزی هنر بر تفنگ