حكمت‌يار برای تداوی در استانبول است

روزنامه آيندليك چاپ تركيه در شماره امروز خود از حضور حكمت‌يار در استانبول خبر داده است.

این روزنامه با نقل قول از منابعی در داخل دستگاه استخبارات تركيه گزارش مى‌دهد كه اواخر ماه دسامبر ٢.١٦ حكمت‌يار با يك طياره آمبولانس به استانبول برده شد و آن زمان تا به حال در يك شفاخانه تحت تداوى قرار دارد.

روزنامه تركى ادعا کرده كه پس از هدايت رجب اردوغان، كارمندان استخباراتى تركيه زمينۀ انتقال حكمت‌يار را به تركيه فراهم نمودند.

https://www.aydinlik.com.tr/turkiye/2017-subat/istihbarat-kaynaklarindan-carpici-iddia-hikmetyar-istanbul-da