نتایج نظرسنجی خانه آزادی: ۷۷درصد مردم عملکرد نیروهای امنیتی در برابر طالبان را موفق دانسته‌اند

خانه آزادی افغانستان، طبق سلسله فعالیت‌های گذشته که در راستای تهیه گزارش‌های تحقیقی و انجام نظرسنجی‌ها فعالیت می‌کرد، این بار نیز نظرسنجی در مورد «عملکرد حکومت وحدت ملی از دیدگاه مردم» را در شش زون کشور انجام داده است. نتیجۀ این نظرسنجی روز شنبه ۱۸ جدی ساعت ۱۰ و نیم طی کانفرانسی خبری با رسانه‌ها شریک شد.

تعداد کل افراد شرکت‌کننده در این نظرسنجی ۳۰۱۱ نفر بوده‌اند که ۵۹ درصد آن‌ها را مردان و ۴۰٫۹ درصد را زنان شامل می‌شوند. به لحاظ سن ۶۹٫۱ درصد پاسخ‌دهندگان در رده سنی بین ۱۸ تا ۳۰ سال و ۲۲٫۹ درصد هم در رده سنی ۳۰ الی ۵۰ سال بودند. بیشترین پاسخ‌دهندگان را افرادی دارای مدرک لیسانس تشکیل می‌دهد، یعنی ۳۳٫۲ درصد اشتراک‌کنندگان دارای مدرک لیسانس‌اند.

متغییرهای این نظرسنجی بیشتر شامل این چهار محور می‌شود که عبارت‌اند از سیاست خارجی، جنگ و صلح، توسعه زیربنایی اقتصادی و عملکرد حکومت وحدت ملی در مقایسه با حکومت قبلی را شامل می‌شود.

سید روح‌الله رضوانی؛ پژوهشگر ارشد خانه آزادی افغانستان، نتیجه این نظرسنجی را چنین تشریح نمود:

سیاست خارجی

در این بخش میزان موفقیت حکومت در تامین منافع کشور در تعامل با کشورهایی که در پنج حلقۀ سیاست خارجی کشور تعریف شده‌اند مورد پرسش قرار گرفته است.

مردم میزان موفقیت حکومت در تامین منافع کشور در تعامل با پاکستان را منفی ارزیابی کرده و اکثر پاسخ‌دهندگان حدود ۶۳ درصد آن را کم‌اثر و بی‌اثر دانسته و تنها ۲۵ درصد ارزیابی مثبتی داشته‌اند. حدود ۴۱ درصد از پاسخ‌دهندگان میزان موفقیت حکومت در تامین منافع کشور در تعامل با ایران را مثبت و حدود ۱۸٫۲درصد آن را کم‌اثر و تنها ۶درصد بی‌اثر ارزیابی کرده‌اند. مردم نسبت به تعامل با هند خوشبین‌تر به نظر می‌رسند و در مجموع نزدیک به ۸۳ درصد از پاسخ‌دهندگان میزان موفقیت حکومت در تامین منافع کشور در تعامل با هند را موثر و تنها حدود ۱۳ درصد کم‌اثر و بی‌اثر ارزیابی کرده‌اند.

در مورد چین نیز میزان رضایت پاسخ‌دهندگان درصدی بالا را نشان می‌دهد، حدود ۶۶ درصد از پاسخ‌دهندگان میزان موفقیت حکومت در تامین منافع کشور در تعامل با چین را مثبت و تنها حدود ۲۳ درصد آن را کم‌اثر و بی‌اثر ارزیابی کرده‌اند.

مردم در تامین منافع کشور در تعامل با روسیه نیز زیاد خوش‌بین نیستند. حدود ۴۱ درصد از پاسخ‌دهندگان میزان موفقیت حکومت در تامین منافع کشور در تعامل با روسیه را موثر و حدود ۳۲ درصد غیر موثر ارزیابی کرده‌اند و حدود ۲۳ درصد هم نظری نداشته‌اند.

نظر به یافته‌های این نظرسنجی، مردم در مورد تعامل با کشورهای اسلامی، اروپا و امریکا به دید مثبت می‌نگرند و عملن راضی به نظر می‌رسند. حدود ۶۰درصد از پاسخ‌دهندگان میزان موفقیت حکومت در تامین منافع کشور در تعامل با کشورهای اسلامی را موثر و ۲۵ درصد غیر موثر ارزیابی کرده‌اند؛ حدود ۵۵ درصد از پاسخ‌دهندگان میزان موفقیت حکومت در تامین منافع کشور در تعامل با کشورهای اروپایی را موثر و ۲۸ درصد کم‌اثر و بی‌اثر ارزیابی کرده‌اند و همچنان ۶۱ درصد از پاسخ‌دهندگان میزان موفقیت حکومت در تامین منافع کشور در تعامل با ایالات متحده امریکا را موثر و ۲۲ درصد کم‌اثر و بی‌اثر ارزیابی کرده‌اند.

جنگ و صلح

آمار ارایه‌شده نشان می‌دهد که اکثر پاسخ‌دهندگان میزان موفقیت نیروهای امنیتی در برابر حملات طالبان، تهجیز نیروهای امنیتی و هوایی و تامین کمک‌های مالی برای نیروهای امنیتی در نشست وارسا را موثر دانسته، اما درصد بیشتر مردم امضای توافق‌نامه صلح با حزب اسلامی را کم‌اثر و بی‌اثر ارزیابی کرده‌اند.

نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که حدود ۷۷ درصد از پاسخ‌دهندگان میزان موفقیت نیروهای امنیتی در برابر حملات طالبان را موثر(۵۰ درصد کاملن موثر و ۲۷درصد نسبتن موثر) و در مجموع حدود ۱۷ درصد کم‌اثر و بی‌اثر ارزیابی کرده‌اند؛ حدود ۴۳ درصد از پاسخ‌دهندگان امضای توافق‌نامه صلح با حزب اسلامی را موثر و ۴۵ درصد کم‌اثر و بی‌اثر ارزیابی کرده‌اند؛ حدود ۷۸ درصد از پاسخ‌دهندگان تجهیز نیروهای امنیتی و هوایی را اقدامی موثر و تنها حدود ۱۷ درصد این موضوع را کم‌اثر و بی‌اثر ارزیابی کرده‌اند و در مجموع حدود ۶۶درصد از پاسخ‌دهندگان تامین کمک‌های مالی برای نیروهای امنیتی در نشست وارسا را موثر و ۲۱درصد نیز آن را کم‌اثر و بی‌اثر دانسته‌اند.

توسعه زیربنایی اقتصاد

در میان مجموع آمارهای ارایه‌شده در این نظرسنجی، نشان می‌دهد که درصد زیادی مردم در مورد توسعه زیربنای اقتصادی توسط حکومت وحدت ملی خوشبین‌تر به نظر می‌رسد و عقد تفاهم‌نامه مسیرهای ترانزیتی، جذب سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، بهره‌برداری از بلند سلما و جذب کمک‌های مالی در نشست بروکسل را موثر دانسته‌اند. یعنی حدود ۸۶ درصد از پاسخ‌دهندگان عقد تفاهم‌نامه مسیرهای ترانزیتی جدید را عملکردی موثر و حدود ۸ درصد آن را کم‌اثر و بی‌اثر ارزیابی کرده‌اند؛ حدود ۸۱ درصد از پاسخ‌دهندگان عملکرد حکومت در جذب سرمایه‌گذاری‌های خصوصی را موثر، حدود ۱۱ درصد کم‌اثر و تنها ۳٫۴درصد آن را بی‌اثر ارزیابی کرده‌اند؛ حدود ۷۷ درصد از پاسخ‌دهندگان بهره‌برداری از بند سلما را اقدام توسعه‌یی موثر (۵۶درصد کاملن موثر و ۲۱درصد نسبتن موثر) و حدود ۱۱ درصد کم‌اثر و تنها ۴٫۵درصد بی‌اثر ارزیابی کرده‌اند و همان گونه که مشاهده می‌شود حدود ۶۴ درصد از پاسخ‌دهندگان جذب کمک‌های مالی در نشست بروکسل را موثر و حدود ۲۲ درصد کم‌اثر و بی‌اثر ارزیابی کرده‌اند. حدود ۱۲درصد نیز در این زمینه نظری نداشته‌اند.

عملکرد حکومت فعلی در مقایسه با حکومت سابق

آمار ارایه‌شده در این نظرسنجی نشان می‌دهد که مردم عملکرد حکومت فعلی را در مقایسه با حکومت قبلی، نسبتن بهتر دانسته‌اند. یعنی حدود ۴۲ درصد از پاسخ‌دهندگان عملکرد حکومت فعلی در موضوع سیاست خارجی را بهتر و ۲۷ درصد بدتر دانسته‌اند. ۲۸ درصد نیز بر این نظرند که عملکرد حکومت فعلی با حکومت سابق در سیاست خارجی تفاوتی نداشته است؛ حدود ۲۹ درصد از پاسخ‌دهندگان عملکرد حکومت فعلی در موضوع مبارزه عملی با فساد با تاسیس مرکز عدل قضایی را بهتر و ۳۲ درصد بدتر دانسته‌اند. حدود ۳۵ درصد نیز بر این نظرند که تفاوتی در این زمینه وجود نداشته است و همچنین حدود ۳۶ درصد از پاسخ‌دهندگان عملکرد حکومت فعلی در موضوع شایسته‌سالاری با جذب نیروهای جوان و تحصیل‌کرده را بهتر و ۳۳درصد بدتر دانسته‌اند. حدود ۲۸ درصد نیز بر این نظرند که تفاوتی در این موضوع وجود نداشته است.