ازبکستان در خارج نیز مراکز انتخاباتی ایجاد می‌کند

کمیسیون مرکزی انتخابات جمهوری ازبکستان (CEC) جلسۀ را در ۳ اکتوبر ۲۰۱۶ در مرکز مطبوعات جمهوری برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آن کشور دایر نمود.

جلسه توسط اعضای منطقه‌یی کمیسیون انتخاباتی به‌خاطر انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان برگزار شد.

اعضای کمیسیون روی تشکیل مراکز رای‌دهی به‌خاطر انتخابات ریاست جمهوری در نمایندگی‌های سیاسی جمهوری ازبکستان در کشورهای خارجی نیز همراه با مسایل مربوط به آمادگی‌های انتخابات قریب‌الوقوع را مورد بحث قرار دادند.

بر اساس ماده ۱۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان، مراکز رای‌دهی در دفاتر دیپلوماتیک و کنسولی کشور در خارج از مرز توسط کمیسیون مرکزی انتخابات به توصیه وزارت امور خارجه ازبکستان تشکیل می‌شود.

در این راستا، کمیسیون مرکزی انتخابات، پیشنهاد وزارت امور خارجه را با توجه به شکل‌گیری حوزه‌های انتخاباتی در ماموریت‌های جمهوری ازبکستان در کشورهای خارجی پس از بررسی، قطع‌نامه‌یی را تصویب نمود که بر بنیاد آن ۴۴ مرکز رای‌دهی در خارج از کشور ایجاد گردند و همین مراکز با حوزه چهاردهم مرکز انتخاباتی شهر تاشکند وصل گردند.

اعضای کمیسیون نیز موضوع مجوز رسمی نمایندگان رسانه‌ها را که قبلن با کمیسیون مرکزی انتخابات به کار آغاز کرده‌اند در نظر گرفته‌اند. قابل یادآوری است که رسانه‌ها نقش مهمی را در ارایه شفافیت و تبلیغات از تمامی مراحل آماده‌سازی و برگزاری انتخابات بازی کرده، و همچنین به عنوان اطلاع‌دهندگان به موقع در تمامی پروسه مبارزات انتخاباتی حضور آنان الزامی می‌باشد.

تا به امروز، بیش از دوهزار عنوان مقاله در خصوص روند انتخابات به سطح ملی و بین‌المللی، در رسانه‌های الکترونیکی به نشر رسیده‌اند. نمایندگان احزاب سیاسی نیز در انتخابات آینده ریاست جمهوری ازبکستان شرکت خواهند کرد.