جنبش روشنایی، طرح عضویت نمایندگان محقق و خلیلی را در کمیسیون بررسی خواسته‌های دوطرف رد کرده‌ است

بر بنیاد گزارش‌های موثقی که به راه مدنیت رسیده است، در مورد گفتگو میان دولت و رهبران جنبش روشنایی، از طرف حکومت آقای فیضل‌الله ذکی؛ معاون شورای امنیت ملی به عنوان نماینده دولت برای گفتگو با رهبران جنبش روشنایی انتخاب شده است.
منبع می‌افزاید: آقای ذکی در اولین نشست با آقای بهزاد ملاقات و گفتگو داشته است.
در این نشست، پیشنهاد دولت مبنی بر معرفی ۱۱ تن از نماینده‌های جنبش در کمیسیون مشترک نمایندگان دولت و جنبش روشنایی برای بررسی خواسته‌های دو طرف، مطرح شده است.
به گفتۀ منبع: پیشنهاد دولت این بوده که شش نفر از نماینده‌های جنبش و پنج نفر از نماینده‌های آقایان خلیلی و محقق شامل این کمیسیون باشند و از طرف دولت نیز ۱۱ نفر به کمیسیون معرفی گردد.
اما نمایندگان جنبش روشنایی طرح پیشنهادی دولت مبنی بر عضویت ۵ نفر نماینده‌های آقایان خلیلی و محقق را در جمع اعضای یازده نفری کمیسیون قبول نکرده‌اند.
کمیسیون مطرح‌شده، قرار است متشکل از ۲۲ نفر ‌باشد که ۱۱ عضو آن از طرف جنبش روشنایی و دیگر نمایندگان مردم هزاره (۶ نفر از جنبش روشنایی و ۵ نفر از نمایندگان آقایان محقق و خلیلی) پیشنهاد شده است.