Layout B

Layout B (slider)

Layout B1

قزاقستان و دورنمای روشن در عرصه تکنالوژی

کشور قزاقستان در کنار این‌که روند رشد اقتصادیی بالا را در منطقه دارد، در میان کشورهای آسیای میانه بیشترین تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه را به خود اختصاص...

شماره ۳۶۲

شماره ۳۶۲ را از اینجا میتوانید دانلود کنید.

Layout B1 (with A1 as starter)

قزاقستان و دورنمای روشن در عرصه تکنالوژی

کشور قزاقستان در کنار این‌که روند رشد اقتصادیی بالا را در منطقه دارد، در میان کشورهای آسیای میانه بیشترین تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه را به خود اختصاص...

شماره ۳۶۲

شماره ۳۶۲ را از اینجا میتوانید دانلود کنید.

Layout B (combined with D)

Layout B1 (with infinite scroll)

قزاقستان و دورنمای روشن در عرصه تکنالوژی

کشور قزاقستان در کنار این‌که روند رشد اقتصادیی بالا را در منطقه دارد، در میان کشورهای آسیای میانه بیشترین تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه را به خود اختصاص...

شماره ۳۶۲

شماره ۳۶۲ را از اینجا میتوانید دانلود کنید.