سنگ‌اندازی مجلس در آوردن اصلاحات انتخاباتی

مجلس نمایندگان بعد از رخصتی‌های بهاری، نخستین جلسۀ خود را برگزار کرد. در این نشست، روی سومین فرمان رییس‌جمهور بحث صورت گرفت و ظاهرن نمایندگان مجلس از این که شورای نظارت بر تطبیق قانون اساسی، راهی برای حل معضل اصلاحات انتخاباتی در نظر گرفته است، ناراحت به‌نظر می‌رسند.

شاید به همین جهت بود که مجلس، اعضای شورای نظارت برتطبیق قانون اساسی را احضار و پرسش‌هایی را مطرح کرد. اما این مجلس در حالی از قانون حرف می‌زند  که ادامۀ کار آن نیز برحسب فرمان رییس‌جمهور است.

با این وجود، چیزی که روشن است، سنگ‌اندازی‌های نمایندگان برای آوردن اصلاحات انتخاباتی می‌باشد. طوری‌که دیده می‌شود، مجلس با هماهنگی کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات، در پی ناکام کردن ادامۀ اصلاحات در نظام انتخاباتی می‌باشند.

نمایندگان باید با درک شرایط حساس کشور و زیر سوال رفتن مشروعیت مجلس، برای تصریح روند اصلاحات و مبارزه با فساد و تقویت حکومت گام بردارند. بدون شک نقش مجلس در تقویت کارایی حکومت و نظارت از کارکرد‌های آن موثر و مهم است. مجلس منحیث خانۀ ملت، باید در راستای اهداف ملی و مردمی حرکت کند.
آن‌چه نا امید کننده است این است که اعضای مجلس نیز گاهی در امر مسایل حساس و بزرگ کشوری پشت کرده اند؛ در صورتی که خود از رای مردم به‌خانۀ ملت راه یافته‌اند و می‌بایست که برای تقویت مردم دموکراسی و مردم‌سالاری پیش بروند، اما برعکس؛ مانع اصلی روندی استند که خود توسط آن به‌قدرت رسیده‌اند.
ماه سرطان سال گذشته، کار مجلس بر حسب قانون اساسی ختم شد و بر اساس فرمان رییس‌جمهور، یک‌سال تمدید گردید که قرار بود در این مدت انتخابات برگزار شود اما، از ماه حوت سال قبل، تا اکنون همواره مجلس فرمان رییس‌جمهور مبنی بر آوردن اصلاحات را رد کرده است.

راهی که شورای نظارت بر تطبیق قانون اساسی تعریف کرده است، منطقی‌ به‌نظر می‌رسد؛ تا مخالفت نمایندگان مجلس. برگزار نشدن انتخابات، بدون تردید کارایی و عملکرد حکومت را زیر سوال می‌برد و مشروعیت کامل مجلس را نیز از بین می‌برد.

تایید فرمان رییس‌جمهور، تصمیم منطقی و مردمی است که توقع می‌رود مجلس به آن عمل کند. مجلس تا اکنون حیثیت خود را در مواردی لطمه زده است و رد فرمان قبلی، وجهۀ مجلس را از بین برد و برای احیای آن هم که شده، نمایندگان باید ثابت سازند که مردمی و ملی فکر می‌کنند و مخالف برگزاری انتخابات نیستند.

به‌نظر می‌رسد، رییس‌جمهور راهی برای آوردن اصلاحات پیدا می‌کند، همان‌گونه که شورای نظارت بر تطبیق قانون اساسی این صلاحیت را برای رییس‌جمهور داده است، ولی انتظار می‌رود نمایندگان به تحلیف خود عمل کرده و دَین خود را ادا کنند.

آوردن اصلاحات یکی از موارد مهم توافق‌نامه سیاسی حکومت وحدت ملی است که نداشتن توفیق حکومت در امر موفقیت آن، وجهۀ حکومت را نزد مردم تضعیف ساخته است. اصلاحات و برگزاری انتخابات گامی برای تقویت مردم‌سالاری و تقویت نظام سیاسی کشور است که حکومت با تمام امکانات خود در امر عملی ساختن این امر تلاش ورزیده است، اما عملکرد مجلس یک عقب‌گرد سیاسی شمرده می‌شود که همواره مخالف سخت برگزاری انتخابات و وارد کردن اصلاحات در کمیسیون‌ها بوده است.