پیلاتس؛ ورزش مناسب برای خانم‌ها

خانم‌ها به‌طور ویژه‌یی پیلاتس را به عنوان یک فعالیت ورزشی به‌منظور تناسب اندام ترجیح می‌دهند، زیرا در حالی که عضلات را تقویت کرده و فرم می‌دهد، اما باعث حجیم شدن آن نمی‌شود، چیزی که خیلی از خانم‌ها از آن می‌ترسند.

پیلاتس ﺳﯿﺴﺘﻢ ورزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ١٩٢٠ ﺗﻮﺳﻂ ژوزف ﭘﯿﻼﺗﺲ ﭘﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاری ﮔﺮدﯾﺪ. اﯾﻦ ورزش در اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ژوزف ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻋﻠﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺪن ﻧﺎم‌ﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ وی بهﺪﻟﯿﻞ اﺣﺘﺮام و ﺣﻔﻆ ﯾﺎد و ﺧﺎطﺮۀ او ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻣﺘﺪاول ﺷﺪ.

روش ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ورزش‌هاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻧﻌﻄﺎف و ﻗﺪرت در ﺗﻤﺎم اﻧﺪام‌های ﺑﺪن دارد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻀﻼت را ﺣﺠﯿﻢ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ آن‌ها را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد. اﯾﻦ روش ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ از ﺣﺮﮐﺎت ﮐﻨﺘﺮل‌ﺷﺪه‌یی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺪن و ﻣﻐﺰ ھﺎرﻣﻮﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺪن اﻓﺮاد را در ھﺮ ﺳﻦ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ‌ﺑﺮد.

فواید ورزش پیلاتس

۱-  به انعطاف‌پذیری ستون فقرات کمک می‌کند.

۲-  آگاهی بیشتری راجع به بدن‌مان، به ما می‌دهد.

۳-  عضلات را قوی و طول عضلات را زیاد می‌کند.

۴-  عضلات شکم را تقویت می‌کند.

۵ – فکر و جسم هر دو با هم کار می‌کنند.

۶-  استرس را کم می‌کند و انرژی را افزایش می‌دهد.

۷-  شکم را صاف و کمر را باریک می‌کند.

۸ – پس از جراحی و یا صدمه دیدن، بهبودی را سرعت می‌بخشد.

۹-  حرکات مفاصل را افزایش می‌دهد.

۱۰- گردش خون را تسهیل می‌کند.

۱۱- درد مفاصل و درد پشت را آرام می‌کند.

۱۲- یک ورزش بسیار خوب برای داشتن اندامی مناسب می‌باشد.

۱۳- با این ورزش، احساس بهتری می‌کنید.

۱۴- به زنان شیرده کمک می‌کند تا زودتر به وزن قبل از بارداری‌شان برسند.

۱۵- یک ورزش ملایم می‌باشد و به شما روحیه می‌دهد.

۱۶- با انجام صحیح تنفس، اکسیجن به بدن می‌رساند و عضلات شکم را سخت می‌کند.

ﭼرا پیلاتس موفقیت‌آمیز ﺑوده اﺳت؟ بسیار ساده است. اول، گفتار صادقانه ژوزف پیلاتس و دوم، این ورزش بسیار کارساز است و تمام وعده‌های گفته‌شده در این روش ورزشی محقق می‌شود. افراد در موقعیت‌های متفاوت، از ورزشکار حرفه‌یی یا تازه‌کار گرفته یا خانم‌های خانه‌دار و آقایان کارمند و پرمشغله اگر ورزش پیلاتس را آغاز کنند مطمین باشند که نتایج سودمند این ورزش را خواهند دید.

با شروع ورزش پیلاتس و اجرای صحیح حرکات می‌توان به‌ اندامی زیبا و فرم بدن بهتر، توازن و کشیدگی، قامت بلندتر، باریک‌تر و انعطاف بیشتر دست یافت. هدف پیلاتس از تقویت قوای بدنی، کسب و حفظ بدن و ذهن سالم برای انجام بهتر کارهای روزانه و دیگر فعالیت‌های بدنی است. ﺑﺎ ﺷﺮوع ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻣﯽ‌ﺗﻮان ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮ ظﺎھﺮ، اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﺣﺮﮐﺎت، ﺑﺪن ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﮫﺘﺮ، ﻣﺘﻮازن، ﺻﺎف و ﮐﺸﯿﺪه، بلندﺗﺮ، ﺑﺎرﯾﮑﺘﺮ و اﻧﻌﻄﺎف‌ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﺪرت پنهاﻧﯽ ﺳﺎﺧﺖ. اﻋﺘﻘﺎد ﭘﯿﻼﺗﺲ از ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﻮای ﺑﺪﻧﯽ ﮐﺴﺐ و ﺣﻔﻆ ﺑﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ذھﻨﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺧﻮب ﮐﺎرھﺎی روزاﻧﻪ و دﯾﮕﺮ فعالیت‌های ﺑﺪﻧﯽ اﺳﺖ.

تمرین مناسبی برای خانم‌ها

خانم‌ها به‌طور ویژه‌یی پیلاتس را به عنوان یک فعالیت ورزشی به‌منظور تناسب اندام ترجیح می‌دهند، زیرا در حالی که عضلات را تقویت کرده و فرم می‌دهد، اما باعث حجیم شدن آن نمی‌شود، چیزی که خیلی از خانم‌ها از آن می‌ترسند. بسیاری از خانم‌ها فکر می‌کنند که تمرین‌های وزنه ممکن است آن‌ها را حجیم یا مردانه (بدن مردانه) کند، در حالی که صحت ندارد. به‌هرحال اگر هنوز از تمرین با وزنه ترس دارید؛ پیلاتس می‌تواند یک شروع بزرگ برای شما باشد.

پیلاتس به طور قابل توجهی نسبت به تمرین‌های قدرتی سنتی که از دستگاه‌های بدن‌سازی استفاده می‌کنند، برای مفاصل سالم‌تر و آسیب‌رسانی کمتری دارد، زیرا از بدن خود شما برای مقاومت استفاده می‌کند و قدرت را از مرکز بدن تقویت می‌نماید.